Polityka prywatności RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „INTAP” ADVANCED TECHNOLOGY SP. ZO.O. SP.K. z siedzibą w Bukowcu, przy ul. Rokicińskiej 110/112, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi pod numerem KRS 0000097821 (dalej jako Spółka). W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych można skontaktować się poprzez e-mail na adres d.galant@intap.com.pl.

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach: zawarcia i realizacji umowy, sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Spółkę, badania satysfakcji klienta, w celach analitycznych i statystycznych, w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń po wygaśnięciu umowy lub zrealizowaniu umowy, w celu prowadzenia obsługi księgowej i prawnej Spółki.

3. Podstawą prawną przetwarzania danych będzie:

 1. udzielona zgoda (w przypadku sprzedaży zgoda jest automatycznie udzielona poprzez wystawienie przez administratora faktury sprzedaży);
 2. konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy;
 3. konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 4. konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, takich jak udzielanie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski, tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a),  b), c) oraz f) RODO.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych, wyłącznie w związku z realizacją celów wskazanych powyżej i na podstawie stosownej umowy będą:

 1. podwykonawcy Spółki lub dostawcy rozwiązań informatycznych,
 2. firmy kurierskie i pocztowe, które będą dostarczać do Państwa przesyłki,
 3. kancelarie prawne, którym Spółka zleci np. prowadzenie postępowania,
 4. podmioty lub organy uprawnione na podstawie przepisów prawa.

5. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

 1. przepisy prawa, które mogą obligować Spółkę do przetwarzania danych przez określony czas (np. ustawa o rachunkowości);
 2. okres przez jaki są świadczone usługi;
 3. okres, który jest niezbędny do obrony interesów administratora.

6. Ponadto informujemy, że ma Pani/Pan prawo do:

 1. żądania dostępu do dotyczących Pani/Pana danych osobowych w celu sprostowania danych,
 2. żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
 3. usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,
 4. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych,
 5. przeniesienia Pani/Pana danych osobowych.

7. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.