Wszelkie prawa do całej zawartości niniejszej strony internetowej są zastrzeżone i przysługują INTAP ADVANCED TECHNOLOGY SP. ZO.O. SP.K.

Prawa własności intelektualnej do całej zawartości niniejszej strony internetowej, w tym w szczególności do układu strony, elementów graficznych, umieszczonych na stronie materiałów, fotografii, znaków towarowych przysługują INTAP ADVANCED TECHNOLOGY SP. ZO.O. SP. K.. i są chronione przepisami prawa, w szczególności przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej i ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  oraz ustawie o ochronie baz danych z dnia 27.07.2001 roku. Użytkownik niniejszej strony internetowej ma prawo, wyłącznie w celu prywatnym i niekomercyjnym, do pobierania oraz drukowania materiałów z całej strony albo jej fragmentów pod warunkiem nie naruszania praw autorskich oraz praw z rejestracji znaków towarowych należących do INTAP ADVANCED TECHNOLOGY SP. ZO.O. SP. K.. Użytkownik przy pobieraniu oraz drukowaniu powinien zachować wszelkie informacje o zastrzeżeniu praw autorskich i praw z rejestracji znaków towarowych na wszystkich pobranych / wydrukowanych kopiach materiałów.

Niniejsza strona oraz jest zawartość nie może w całości ani w części być wykorzystywana, powielana ani rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie, w jakikolwiek sposób na jakichkolwiek polach eksploatacyjnych w celach komercyjnych włączając w to kopiowanie w całości lub w części, transmitowanie elektroniczne lub w inny sposób, modyfikowanie, linkowanie, publiczne rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób – bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody INTAP ADVANCED TECHNOLOGY SP. ZO.O. SP.K.

Żadna część niniejszej strony internetowej nie może być rozpowszechniana publicznie w jakikolwiek sposób, choćby w celach niekomercyjnych – bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody INTAP ADVANCED TECHNOLOGY SP. ZO.O. SP.K. Jakiekolwiek wykorzystanie, powielenie lub rozpowszechnianie zawartości strony internetowej  z naruszeniem wyżej wskazanych zasad stanowi naruszenie prawa i upoważnia INTAP ADVANCED TECHNOLOGY SP. ZO.O. SP.K.. do dochodzenia swoich praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Niniejsza strona ma jedynie przeznaczenie ogólno informacyjne  i jedynie w takim celu może być wykorzystywana.  Korzystając z tej strony lub pobierając z niej materiały, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie warunków korzystania z portalu internetowego www.intap.com.pl. przedstawionych w niniejszym tekście. Jeżeli użytkownik strony nie akceptuje przedstawionych warunków powinien zrezygnować z korzystania z tej strony i pobierania udostępnionych na niej materiałów.

INTAP ADVANCED TECHNOLOGY SP. ZO.O. SP.K. informuje i zastrzega, że wszelkie dane zamieszczone na niniejszej stronie internetowej mają wyłącznie charakter ogólno informacyjny i w razie wątpliwości, nie stanowią wiążącej oferty. INTAP ADVANCED TECHNOLOGY SP. ZO.O. SP.K. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w całości lub w części informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej bez uprzedzenia. INTAP ADVANCED TECHNOLOGY SP. ZO.O. SP.K.nie ponosi odpowiedzialności za formę i treść informacji publikowanych na niniejszej stronie internetowej, w szczególności w zakresie aktualności, dokładności, kompletności oraz przydatności tych informacji. INTAP ADVANCED TECHNOLOGY SP. ZO.O. SP.K.nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie niniejszej strony internetowej oraz za przerwy w dostępie do niej.

Całkowite i wyłączne ryzyko z tytułu wykorzystania informacji umieszczonych na niniejszej stronie internetowej ponosi użytkownik strony internetowej, także w wypadku poniesienia jakiejkolwiek szkody z tytułu wykorzystania zamieszczonych w niej informacji.

Użytkownik niniejszej strony internetowej przyjmuje do wiadomości, że poczta elektroniczna oraz inne sposoby transmisji przechodzącej przez internet mogą być narażone na ingerencję osób trzecich i nie mają charakteru poufnego.

INTAP ADVANCED TECHNOLOGY SP. ZO.O. SP.K.jako administrator portalu www.intap.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za politykę ochrony prywatności innych stron internetowych, zarówno tych dostępnych dla użytkowników dzięki linkom umieszczonym na stronach portalu www.intap.com.pl, jak i tych, które umieszczają linki do portalu www.intap.com.pl.

Przesłanie przez użytkownika strony jakichkolwiek niezamówionych materiałów oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie tych materiałów przez INTAP ADVANCED TECHNOLOGY SP. ZO.O. SP.K. do dowolnych celów.

INTAP ADVANCED TECHNOLOGY SP. ZO.O. SP.K. nie ponosi odpowiedzialności za obecność wirusów na stronie internetowej www.intap.com.pl. Odpowiedzialność za powstałe przez wirusy szkody ponosi sam użytkownik strony internetowej, który w celu ich uniknięcia powinien we własnym zakresie zaopatrzyć się w odpowiednie oprogramowanie antywirusowe.

Korzystanie z niniejszej strony internetowej jest równoznaczne z akceptacją  niniejszych Zasad i zobowiązaniem użytkownika strony do ich stosowania. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących zasad korzystania z niniejszej strony internetowej INTAP ADVANCED TECHNOLOGY SP. ZO.O. SP.K., prosimy o kontakt pod adresem: intap@intap.com.pl