KLAUZULA INFORMACYJNA W RAMACH PROCESU REKRUTACYJNEGO

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, poniżej zamieszczamy informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych kandydatów w prowadzonym przez Intap Advanced Technology Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. , dalej ADO procesie rekrutacji:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Intap Advanced Technology Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Bukowcu (95-006 Brójce), ul. Rokicińska 110/112, intap@intap.com.pl
 2. ADO przetwarza dane osobowe dla celów związanych z prowadzonym bieżącym procesem rekrutacji i wyłonieniem kandydata na podstawie:
  1. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 221 kodeksu pracy (realizacja obowiązku prawnego ADO) – w przypadku zatrudnienia kandydata na podstawie stosunku pracy,
  2. 6 ust. 1 lit. b i f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, uzasadniony interes ADO) – w przypadku nawiązania z kandydatem współpracy na podstawie umowy cywilnoprawnej,
  3. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda kandydata) – w odniesieniu do niektórych danych wynikających z przesłanych dokumentów rekrutacyjnych (m. in. wizerunek – zdjęcie kandydata),
 3. ADO przetwarza dane osobowe dla celów związanych z prowadzeniem przyszłych procesów rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda kandydata).
 4. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz ADO usługi informatyczne i wsparcia technicznego.
 5. ADO nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 6. Dane osobowe kandydatów przechowywane będą przez następujący okres:
  1. w przypadku rekrutacji bieżącej – przez okres niezbędny do przeprowadzania procesu rekrutacyjnego i wyłonienia kandydata, z zastrzeżeniem pkt c), jeżeli nastąpi wcześniej,
  2. w przypadku rekrutacji przyszłych – przez okres do 12 miesięcy od dnia pozyskania danych osobowych kandydatów, z zastrzeżeniem pkt c), jeżeli nastąpi wcześniej,
  3. w odniesieniu do danych, których dotyczy zgoda – do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie,
 7. Osoba której dane są przetwarzane ma prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do bycia zapomnianym, prawo do sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. W odniesieniu do danych, które zostały przekazanych na podstawie zgody, kandydat ma prawo cofnięcia zgody w każdym czasie, z zastrzeżeniem iż cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na ich skuteczne przetwarzanie przed złożeniem stosownego oświadczenia.
 9. W przypadku danych, o których mowa w pkt 2a podanie danych jest obligatoryjne. W przypadku danych, o których mowa w pkt 2b podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla skutecznego przeprowadzenia procesu. W przypadku danych, o których mowa w pkt 2c podanie danych jest całkowicie dobrowolne.
 10. W ramach działalności ADO nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, z wykorzystaniem zebranych danych osobowych.

W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych przez ADO na podstawie dobrowolnej zgody prosimy o dopisanie klauzuli:

Na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w ramach prowadzonego przez Intap Advanced Technology Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. procesu rekrutacji.  

W przypadku chęci udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych prosimy o dopisanie klauzuli:

Na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w ramach prowadzonych przez Intap Advanced Technology Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. przyszłych procesów rekrutacji.